>
Terluin Informatica
Privacyverklaring
Er schijnt een wettelijke verplichting te zijn om iets te vertellen over de omgang met persoonsgegevens binnen Terluin Informatica. Omdat Terluin Informatica de privacy hoog in het vaandel heeft staan werk ik daar natuurlijk met alle plezier aan mee. Daar komt ie:

PRIVACYVERKLARING
TERLUIN INFORMATICA


Terluin Informatica,
gevestigd aan Sjirk de Walstrjitte 26 9035 BW Dronrijp,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sjirk de Walstrjitte 26
9035 BW Dronrijp
+31(85)8777226
+31(6)52131218
https://terluin.nl

Functionaris Gegevensbescherming
P. Terluin is de Functionaris Gegevensbescherming van Terluin Informatica.
Hij/zij is te bereiken via +31(6)52131218.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Terluin Informatica verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via +31(6)52131218, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Terluin Informatica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling<
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Terluin Informatica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Terluin Informatica) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Terluin Informatica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Contactgegevens van actieve klanten zolang deze actief zijn.<
  • Contactgegevens van niet-actieve klanten 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Terluin Informatica verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Terluin Informatica gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terluin Informatica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.
Neem hiervoor contact op met +31(6)52131218.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Terluin Informatica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan deze link .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terluin Informatica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
<